Tuesday, April 12

पुन्हा एकदा !


सूर साधेन मी पुन्हा एकदा !
गीत गाईन मी पुन्हा एकदा !

काळजाने दिशा कशी सांडली ?
वाट चालेन मी पुन्हा एकदा !

वादळाला अता पुरा भाळलो
लाट होईन मी पुन्हा एकदा !

मीच वेडापिसा तुझ्या गावचा
मी नशा, नाद मी पुन्हा एकदा !

मी तुझ्या मागुनी कधी चाललो?
दूर जाईन मी पुन्हा एकदा !

संपलो सांडलो तुला वाटले
जीव लावेन मी पुन्हा एकदा !

सूर माझा तुझा जरी वेगळा
साथ देईन मी पुन्हा एकदा !

राख माझीच ही नका आवरू
झेप घेईन मी पुन्हा एकदा !

काजवे माजले अशी रात्र ही !
सूर्य होईन मी पुन्हा एकदा !

कापले मारले जरी का मला
येथ येईन मी पुन्हा एकदा !

No comments: