Sunday, May 15

अपूर्ण


पांघरूण अपुरं पडतं
नेहेमीच
जरा वर ओढलं की
पाय उघडे पडतात
आपलं चांगलेपणही
असंच
अपुरंच पडत राहातं
आपण कितीही
चांगलं वागू
चांगले होऊ
चांगले विचार करू
चांगली स्वप्नं बघू
या जगात
कोणीतरी, कुठेतरी
आपल्याला
वाईट म्हणत राहावं
अशी बेटं
उरतातच
आपल्या पांघरूणाखालून
पावलं उघडी पडावीत
तसे
आपण उघडे
पडतच राहातो !

No comments: