Tuesday, April 12

पुरे


जीवना, तू नको जगायला शिकवू
हात देऊ नको, नको मला दमवू !

वेगळे सांगणे नको मला कसले
सांग साधे जरा उगा नको दिपवू !

यातना वेदना पुरे अता नसत्या
हास थोडे पुन्हा, नको सदा भिववू !

काय नाहीस तू केले कुणा अजुनी?
जीवना, थांब रे, कोणा नको थकवू !

फार ना मागणे माझे अता उरले
शांत हो, शांत हो, सारे पुन्हा सजवू !

No comments: