Monday, April 4

किती !


जीवना ही तुझी कमाल किती ?
श्वास झाले तुझे सवाल किती !

दूर होतो अडून मी उरलो
पावले सांगतात हाल किती ?

मीच ज्यांची मिजास चालवली
तेच मारेकरी खुशाल किती !

हाय, धोंडे जिथे तिथे सजले
देव झालेत ते विशाल किती !

जे नको तेच सारखे जगलो
बांधले यातना महाल किती !

मीच जाईन सोडुनी दुनिया
मीच होऊ अता मशाल किती ?

जिंकलो आज मी जरी असलो
वादळे वागली विजाळ किती ?

No comments: