Thursday, March 10

खरा संवाद सुरु होताना ...

खरा संवाद संपतो तेव्हा
मी पाहातो
खरा संवाद सुरू होताना ...

तुम्ही जेव्हा माझ्याशी
संवाद टाळू लागता
तेव्हा तुम्ही
किती बोलू लागता
माझ्याशी !!

फक्त तुम्हीच नव्हे ...
म्हणजे,
तुम्ही मला टाळून सारं काही
थडग्यांमध्ये पुरून ठेवलंत
तरी ती थडगी बोलतात
माझ्याशी तुम्ही
पुरलेल्या गोष्टी
शेजारीच वाहणाऱ्या वाऱ्यामार्फत !

तुम्ही अंतर राखू पाहाता
माझ्यापासून
तेव्हा ते तुमच्या मौनाची
दूरस्थ नजरेची
भाषा घेऊन बोलतंच
माझ्याशी !

एकदा का सारं काही
उपचारार्थ होऊ लागलं
की मग
अनौपचारिकतेच्या
जाळीमागून
डोकावतोच चेहरा
अवघडल्या हास्याचा !

तुमच्या मनात
माझ्याविषयी
आस्था, मान, आपलेपणा
उरलेला नाही
हे मला सांगायचं नाही
असं ठरवता
तेव्हा तुम्ही
तेच नेमकं
सांगू लागता
अगदी
क्षणोक्षणी !!

No comments: