Thursday, September 3

पूर्णविराम

हा जो जो माणूस मेला आहे
तो आपल्यासारखंच बोलत होता.

फरक हा की तो आता कधीही बोलू शकणार नाही
आपण मात्र बोलतच राहू. 
कदाचित वाट्टेल तेही बोलत राहू.

त्याच्यात आणि आपल्यात एक फरक होता
कदाचित त्या फरकामुळेच तो 
आज मेला आहे.

आणि आपण अजूनही जगत आहोत
किंवा जगू दिले जात आहोत.

फरक होता तो 
त्याच्या आणि आपल्यातला
बोलण्या-बोलण्यातला फरक !

आपलं प्रत्येकाचं बोलणं जेव्हा 
अनिवार उद्गार चिन्हांनी संपणारं असे
तेव्हा त्याचं बोलणं प्रश्नचिन्हांनी संपत असे
आणि आपल्या एकेका वाक्यात शब्दाशब्दाची वाट
अडवून जेव्हा प्रश्नचिन्हं उभी राहात असत
तेव्हा त्याची सोपी सोपी वाक्यं 
पूर्णविरामांनी विभूषित होत जात

काल कोणीतरी त्याच्या जीवनावर 
एक पूर्णविराम बिंबवून गेलं
लाल भडक रंगाचा
एक अत्यंत रागीट पूर्णविराम !

No comments: