Thursday, September 3

ते – ते – ते

मी बघतो – ते
मी ऐकतो – ते 
मी अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतो – ते
मला काही समजतं – ते
मला काही समजत नाही – ते
मी काही नव्याने मांडतो – ते
मी काही जुनं मनातून खोडून काढतो – ते
मला काही कळलंय असं वाटतं – ते
मला काहीतरी काही केल्या कळत नसतं - ते
मला माझ्यासाठी योग्य वाटतं – ते
मला मिळालं असं वाटतं – ते
मी गमावलं असं वाटतं – ते
माझं चुकलं असं वाटतं – ते
मी चकवला गेलो असं वाटतं – ते
मी बरोबर होतो असं वाटतं – ते
मी जगतोय असं वाटतं – ते
मला मी मरेन की काय असं वाटतं – ते
मला मी वाचलो असं वाटतं – ते
मला आत्मविश्वास वाटतो – ते
मला कमतरता वाटते – ते
मी जगतो – ते
मी जगत जगत काढत असतो – ते
ते, ते , ते ... ते सगळं फक्त माझं असतं
किंवा ते
आणि तेव्हढंच असतं माझ्यापाशी माझं आयुष्य म्हणून ...
किंवा 
माझं आयुष्य
म्हणजे ते ते सगळं असतं
किंवा ते ते ते सगळं तसंच असणं हेच 
फक्त माझंच आयुष्य असतं
या सगळ्यात
मी दुसऱ्याला मारून टाकणं का आणि कुठे बसतं ?

No comments: