Friday, June 3

गोवरी

एका एका दिवसाची गोवरी

जळून जाते संध्याकाळी

राख करत राहाते चमचम

रात्रभर !


एक एक आयुष्य 

गोवऱ्यांवर चढतं

नाती करत राहातात वणवण

जन्मभर !