Thursday, July 16

हुरहूर

आभाळ वाहते ... झरझर झरझर
पाणी तटाटते ... भरभर भरभर
खळखळे तुडुम्ब .. निर्झर निर्झर
मनात नभाचे ... काहूर काहूर
दिठीला बावरी ... हुरहूर हुरहूर
ओठांशी नाजुक ... थरथर थरथर
मन कोणासाठी ... अधीर अधीर ?
भेटीची आस ही ... अनिवार अनिवार ?

No comments: