Wednesday, July 5

जीवना


जीवना वाटते तुझीच भिती
हाय माझ्या विरुद्ध तूच किती !

काय माझी मजाल सांग अता?
लीन मरणापुढ्यात तूच किती?

मी उभा राहतो पुन्हा फिरुनी
हाय मिळतोस तू धुळीस किती !

एक दूज्यास मारते दुनिया
सोबती तू तरी खराच किती?

श्वास माझा बुलंद आजवरी
पावलोपावली भितोस किती?

थांब थोडे, नको भिऊ आता
की तसेही उरून त्रास किती?

No comments: