Monday, November 2

हिवाळा

तुला पाहणे
मी स्वप्नातून
धूसर धूसर
हिवाळ्यातली
सकाळ जशी !

तुझे पाहणे
मला तसे अन्
धुक्यात चमचम
वाट जशी !

तुझ्यामुळे अन्
मनात माझ्या
दवांत भिजली
बाग जशी
!

No comments: