Wednesday, July 1

प्राक्तनाचे दान ... ?

कोरड्या मातीस आता स्वप्न थेम्बांचे पडावे ..
स्वेद-गंगेने नवे आयुष्य या बीजास द्यावे !

या निळया भट्टित जळतो सूर्य नावाचा निखारा !
कृष्ण मेघांआड़ त्याने एकदा आता विझावे !

माणसाची आजच्या ही ऊर्ध्वगामी दृष्टी का ?
दान त्याला प्राक्तनाचे या नभाने आज द्यावे !

No comments: